Projekty v roku 2016

romaintegra logo

V roku 2016 budeme realizovať štyri projekty podporené Úradom vlády SR z dotačnej schémy Kultúra národnostných menšín a z vlastných zdrojov:

Starí Rómovia nám odovzdávajú tradície a živú rómsku kultúry

Cieľom projektu je zozbierať v lokalite stredný Spiš (kde sú zaznamenane prvé písomne zmienky o osídľovaní Rómov na území Slovenska a vieme, že tam boli rôzne kultúry – maďarská, nemecká, čiastočne poľská, ktoré ovplyvnili aj rómsku kultúru) historické tradície a ešte málo existujúcu živú kultúru a zaznamenať ju pre ďalšie generácie. Rómska kultúra je veľmi rozmanitá a rozdielna skoro v každom regióne Slovenska. Vplyvom majoritnej kultúry, vplyvom asimilácie socializmu a integrácie sa vytrácajú rôzne prvky tejto kultúry. Našim cieľom je zamerať sa na zber informácií v audio a video forme zaznamenať od najstarších ľudí v troch lokalitách (ako začiatok aktivity v rámci viacerých regiónov)a to : Spišské Podhradie, Spišský Hrhov a Jablonov v oblasti zvykov ( pohreby, svadby, iné)a starých pesničiek a tancov, ktoré by mali ostať zachované a odovzdávané ďalším generáciám.

Výstupom projektu budú záznamy v audio a video forme, ktoré budú dostupne na web stránke RomaIntegra.


 

  1. ročník súťaže Umelci objavujú talenty – AV MANCA

Cieľom projektu je cez umelcov objavovať talenty detí, a zároveň motivovať zúčastnených k vlastnej tvorbe, k identite, ku podpore kultúrnej a umeleckej tvorbe pre ďalší rozvoj a smerovanie detí, ako aj smerovanie pre mimoškolské aktivity a využívaním času dieťaťa. Deti a mládež majú nedostatočné podmienky na svoju realizáciu z rožných dôvodov, buď zo socioekonomických dôvodov, sociokultúrnych dôvodov, alebo z iných dôvodov v rámci nepochopenia minority majoritou. Týmto projektom chceme objavovať v deťoch ich prirodzený talent formou kreslenia a spevu, ale zámerom je práve, že cez tieto aktivity nám môžu deti povedať oveľa viac. Prostredníctvom tvorivej dielne chceme použiť jednu z aktivít aj – Ako vidím svoju obec, mesto, iné. Prostredníctvom spevu chceme dosiahnuť výpoveď emócií a textami ich vyjadrenie. Vieme ukázať mladým talentovaným deťom práve cez úspešných umelcov ich ďalšie smerovanie, ale aj využívania ich voľného času a osobnostného rozvoja.

Výstupom projektu bude výstava, obrázky deti, aj umelca ktoré uverejnime na webe a FB RomaIntegra.


 

Voľný čas je náš dobrý priateľ – 2

Cieľom projektu je cestou pozitívnych vzorov úspešných umelcov v oblasti hudby a spevu zachovávať a oživiť rómsku kultúru v hlavnom meste a ďalej to prezentovať do iných lokalít na Slovensku. Týmto projektom prostredníctvom kultúry chceme zachovať identitu Rómov cez mladšiu generáciu a tým aj rómsku kultúru cez dlhodobé aktivity s rómskou mládežou. Tento projekt budeme realizovať už druhý krát na škole Biskupická v Bratislave, ktorú navštevujú prevažne rómske deti (cca 90%).

Projektom chceme dosiahnuť v rámci voľno časových aktivít vplyv na deti a mládež prevažné v Bratislave  v najväčšej mestskej aglomerácií ( z hľadiska osídlením rómskej komunity) pre zmysluplne trávenie voľného času a zároveň posilnenie ich identity.                                                  Hlavne mesto a hlavne jej okrajove časti, kde v súčasnej dobe prevažné žije rómska komunita je ohrozovaná negatívnymi javmi mimoškolského času ( alkohol, cigarety, hracie automaty a drogy. Deti a mládež majú nedostatočný prístup k zmysluplným aktivitám a na druhej strane vidia konzumný spôsob života v rôznych formách ktoré rómske deti a mládež chcú napodobniť. Nedostatok finančných zdrojov, ako aj iné faktory dávajú preto priestor pre trávenie času na ulici. Rómske deti bez identity čo je príklad Bratislava, sú náchylný skĺznuť k negatívnemu životu. Projektom chceme pôsobiť na cieľovú skupinu prostredníctvom workshopov pre zmysluplne trávenie voľného času a zároveň chceme riešiť posilnenie rómskej identity.                                                             Za posledné desaťročia rómska kultúra upadá, resp. bola asimilovaná. V tejto lokalite rómsky jazyk zaniká, a už len letmo sa uchováva cez slova v pesničkách, v ktorých sú už slova komolené a len foneticky zachovávané.                                                                                                                                        Pri realizácií projektu sa tento raz chceme zamerať na vekovú skupinu 6 až 10 rokov, za účasti žiakov na druhom stupni, ktorí boli zapojení v prvej fáze projektu v roku 2015 ako dobrovoľníci, ale aj ako pozitívny vzor pre mladších žiakov.

Výstupom projektu bude vystúpenie žiakov na škole za účasti rodičov.


 

 

Chceme spoločný priestor aj rovnaké možnosti 

Multikultúrnym projektom chceme dosiahnuť spoločný priestor pre zainteresované menšiny, výmena skúsenosti a príklady dobrej praxe. Štyri menšiny v jednom priestore spolunažívajú, sa spoznávajú a vytvárajú spoločné aktivity v spolupráci aj s majoritným obyvateľstvom. Workshopmi, diskusiami a prezentáciami dostanú priestor národnostné menšiny rómska, maďarská, česká a rusínska v troch mestách Slovenska a to Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Postavenie menšín na Slovensku sa za posledné roky síce zlepšilo, avšak je potrebné vytvárať priestor pre spoluprácu menším a zlepšovať, a oveľa viac prezentovať pred majoritou v prospech všetkých menšín na Slovensku. Špecifiká jednotlivých menšín je potrebné spoznávať, a spoločnosť môže búrať bariéry spôsobené iba na základe toho, že sa vzájomne poznajú a akceptujú.  Projektom zároveň chceme poukázať na kultúrne potreby menšín, a ďalšej spolupráce do budúcna.    Na každom workshope v každom meste vystúpi speváčka ktorá spieva vo všetkých jazykoch menšín v projekte. Workshopy sa realizujú v klubovniach, kde sú pozvaný zástupcovia menšín a majority.

Výstupom tohto multikultúrneho projektu budú tri workshopy s cieľom navrhnúť aktivity pre ďalšiu spoluprácu.

Post a comment

Book your tickets