O nás


Naše Občianske združenie bolo officialne zaregistrované 31. októbra 2014, ale ako neformálna skupina sme začali pracovať už v januári 2014. Začiatok našej spolupráce v neformálnej skupine však nebol náš začiatok v práci integrácie sociálne vylúčených komunít, ani práce s mládežou. Každý zo zakladajúcich členov sme už mali skúsenosti v jednotlivých témach, a rozhodnutie sa registrovať ako OZ bolo len výsledkom dohody  o spolupráci a vytváraní ďalších hodnôt v prospech integračných aktivít v zmysle názvu zduženia a to RomaIntegra.

Poslaním a cieľom združenia RomaIntegra je všestranné podporovanie aktivít občanov Slovenskej republiky,  prevažne so zameraním na menšiny v SR, cielené na deti, mládež a dospelých. Ďalším cieľom je posilňovanie ekonomickej a sociálnej samostatnosti,  a pomoc pri uplatňovaní ich práv, ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech vytvárania slobodného a demokratického rozvoja občianskej spoločnosti.

V spolupráci so štátnymi a verejnými inštitúciami, ako aj neziskovým sektorom, chceme vyvíjať aktivity smerujúce k rozvíjaniu kultúry všeobecne, kultúry národnostných menšín, voľno časových aktivít, vzdelávaniu, poskytovaniu poradenských a konzultačných činnosti, školiacim aktivitám v oblasti neformálneho vzdelávania, ale aj pri tvorbe lokálnych, regionálnych, národných a medzinárodných politík . Rozsah našej plánovanej činnosti nájdete v schválených stanovách OZ RomaIntegra.

Stanovy OZ

Naše doterajšie činnosti za 2014 a 2015

1

Poradenstvo a konzultácie neformálne skupiny pri registrovaní OZ

2

Poradenstvo a konzultácie pri získavaní zdrojov EU, zdrojov zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov pre MVO, školy, obce a komunitné centra

3

Lektorská činnosť – vedenie workshopov zameraných na komunikáciu, komunitné plánovanie, projektový manažment, hudbu, tanec, spev a iné

4

Projektovacia činnosť pre naše OZ, ako aj pre iné OZ

5

Spolupráca zatiaľ na báze výmeny skúsenosti a dobrej praxe s podobnými OZ ako je naše

6

Realizácia projektov (podrobnejšie nájdete v sekcií realizované projekty)


Tím RomaIntegra


kajo
Kamil Polák

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis

12940993_1148189578547699_457985621_o
Eduard Čonka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis

adrika
Adriana Dráfiová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis